Vägsamfällighet

Vägsamfällighetens ansvar börjar vid trevägskorset vid Lindormsnäs, där Smidövägen börjar, och gäller samtliga vägar till och på Smidö. Ansvarsområdet gäller förutom själva vägbanan även vägren, innerslänt, dike samt ytterslänt. Í praktiken är detta ca 1 meter från vägbanans slut på varje sida om vägen. Vägsamfällighetens förvaltning sköts av en styrelse och regleras av stadgar som slutgiltigt antogs vid en Extra Föreningsstämma under 2009.

Det är Vägsamfällighetens styrelsens ansvar att vägarna är i gott skick och underhålls året runt. Detta sker genom dikesrensning, kantklippning sommartid (de diken och kanter som vetter mot en tomt är det tomtägarens ansvar att rensa och klippa), grusning, lagning av ” potthål mm. Det är också styrelsens ansvar att ombesörja att vägarna plogas vintertid efter behov.

Smidö får vissa bidrag (statsbidrag) men merparten av kostnaderna betalas av medlemmarna själva. Alla fastighetsägare måste ta sitt ansvar genom att:

  • Hålla gällande hastighetsbegränsningar.
  • Hålla rent utanför egen tomt, rensa diken och röja bort sly och annan växtlighet utanför och utmed din tomtgräns. Det är speciellt viktigt för dig som har hörntomt så att vägkorsningarna har fri och bra sikt för att härigenom minska risken för olyckor.
  • Ansvara och själv se till och bekosta att det finns en vägtrumma vid din egen påfart/avfart för att säkerställa att våra diken fungerar.

Vägsamfälligheten hanterar den större investeringen för att rusta upp Smidös vägar för framtiden där alla vägar blir ytbelagda. Detta för att långsiktigt klara av den ökande trafiken till en hållbar kostnad med en mer lätthanterbar skötsel.