Vad säger Lantmäteriet?

Alla (?) tomtägare på Smidö har i dagarna fått ett brev från Lantmäteriet som kanske kan väcka lite frågor. Jag ska här försöka förklara bakgrunden till brevet, men vill börja med att säga att det finns ingen anledning till oro eller att göra något alls.

Som sägs i brevet  så omfattas alla tomter på Smidö av byggnadsplanen/detaljplanen 01-LÅS-154 i vilken en bestämmelse har meddelats av länsstyrelsen. Bestämmelsen innebär att mark som är utlagd som allmän platsmark i dessa planer kan tas i anspråk för att bilda en gemensamhetsanläggning, utan att ersättning behöver betalas till markägaren.

Denna bestämmelse meddelades för att vi på Smidö skulle kunna bilda en gemensamhetsanläggning för att sköta våra allmänningar. Nu löstes det problemet på det sättet att i stället bildades Smidö Tomtägareförening som lagfaren ägare till all mark utanför enskilda fastigheter och det skrevs in i alla köpeavtal att köparen av tomten förband sig att se till att alla framtida ägare var medlem i Föreningen, detta är även inskrivet som ett servitut i alla tomters lagfarter. (Villa och årlig avgäld)  Av någon anledning så är Lantmäteriets bedömning  att bestämmelsen inte är rättsligt genomförd, då det inte är säkert att alla fastigheter som berörs av bestämmelsen är medlemmar i Smidö Tomtägareförening. Detta kommer jag att ta upp med Lantmäteriet, eftersom ovan nämnda avtalsservitut omfattar alla fastigheter på Smidö.

Som enskild tomtägare behöver ni emellertid inte göra någonting utan kan i lugn och ro förbereda er för de stundande helgerna.

Jag vill också passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jonas

Posted on: 2017-12-16, by :