Sammanfattning platsbesök Trafikverket 2017

Vår ansvarig kontaktperson på Trafikverket genomförde ett platsbesök under sommaren 2017. Målet vår att kolla på pågående dikes- och vägarbete samt prata genom vad som gäller för statsbidrag, vägkvalitén och krav på långsiktig underhåll. Det var en lärorik rundgång med mycket expertis och vägledning samt tydliga krav och råd från Trafikverket. Styrelsen har protokollfört detta platsbesök och här kommer en sammanfattning för alla på Smidö. De viktigaste saker kommer att tas upp på årsmöte 2018 där styrelse föreslår åtgärder. Hör gärna av er om det finns frågor eller funderingar till vag@smido.se

Observerar att detta är en återkoppling från Trafikverket till oss alla där vi behöver ta ställning vad vi gör som tomtägare samt som samfällighet.

Storlek och beläggning av infart

 • Trafikverket observerar att ganska många tomter har fler än 1 infart och på ett flertal platser är infart bredare än 6 meter. Breda infarter leder till svårare underhåll av trummor och i många fall annekterar man vägmark där bilar parkerar i ’diket’ utanför tomtgräns samt sämre uttorkning av vägkroppen.
 • För att föreningen ska kunna säkerställa underhållet på diken och trummor bör inte byggnationer som kräver extra arbete som exempelvis betongkonstruktioner eller stenläggning utföras på så sätt att infartstrummor inte kan grävas upp. Att belägga infarten är en åtgärd som såklart kan accepteras men ta hänsyn till åtkomlighet av en trumma.
 • Styrelsen kommer, liksom Tomtägareförening, kräva remiss av alla bygglov för att stötta tomtägaren att ansluta infart till vägbanan på bra sätt.

Annektering av vägbanan till parkering

 • Trafikverket observerar att på olika platser tomtägare eller naturen har skapat möjligheten för att ställa bilar eller andra fordon i grönområdet, vägkanten/diket eller början av en infart som är utanför tomtgräns. Enligt lagen får man inte annektera annans mark samt får man inte parkera i grönområdet. Det är på många ställen ont om plats inom vägområdet och annektering påverkar trafiksäkerheten samt för att inte belasta vägområdet för annat än de har skapats för.
 • Styrelsen kommer fortsätt kontakta tomtägare där det skapar utmaningar. Styrelsen har utredd om bötfällning är tillåten och möjligheten finns.

Dagvatten ska tas hand om på egen tomt

 • Trafikverket observerar också den ökade bebyggelse och beläggning på infarter samt ökad avrinning av dagvatten från stora tak. Trafikverket påpekar också att det kommer att finnas en ökning i antal större regnskurar som kommer att belasta vägar mer än de senaste åren. Då är det ännu viktigare att tomtägarna tar sitt ansvar och ser till så att man tar hand om sitt eget vatten med stenkistor eller brunnar innan man leder ut vattnet i diket. För mycket vatten i diken på en gång ökar risken för sättningar i vägkroppen, sprickor och hål i vägbanan.
 • Kommunen kräver i alla bygglov att man tar hand om dagvatten på egen tomt först innan det rinner ut via marken i diken. Det finns en hel del tomter som har anslutit dagvatten direkt på diken och detta kommer att överbelasta diken.

Stenar, murar och pinnar i diket vid vägkanten eller infart

 • Trafikverket observerar en hel del pinnar, sten, stödmurar och annat som ligger inom vägområdet och utanför tomtgränserna. Detta skapar trafikfaror, förhindrar effektiv plogning samt förhindrar ofta att man lätt kan komma åt trummor under infarter.
 • Vägföreningen har ansvar för anläggningen/vägområdet enligt anläggningsbeslutet. Vägföreningen bör ställa krav på medlemmarna att hålla sig på sin egen tomt, helst minst 60 cm inåt med alla typ av markering eller buskage. Vägföreningen ska kunna underhålla och säkerställa trafiksäkerheten på ett kostnadseffektivt sett.
 • Trafikverkets krav är att det ska vara rent från buskar och sly och annat som kan skapa trafikfara två meter från vägbanan vid nyintagning. Äldre vägar är det fram till tomtgräns (man var inte lika hård tidigare) men kommer det upp nya saker på vägen påtalar Trafikverket och Styrelsen det om man ser det. Däremot är det långsiktigt bra om häck inom vägområdet tas bort och minst hålls ner även då det inte var så tidigare.

Häck inom 2 meter från vägkanten och rätt höjd

 • Trafikverket observerar utöver många objekt i diken att det växer en hel del häck, träd och större buskage inom vägområdet. Styrelsen har kontaktat ett flertal tomtägare inför dikesrensning och många har reagerat positiv och med stor förståelse kring riktlinjer från både Trafikverket och Boverket. Det finns dock häck kvar inom 2 meter från vägbanan som både underminerar diken samt skymmer sikten på korsningar.
 • Trafikverket trycker på att Vägsamfälligheten bär ett juridiskt ansvar för Trafiksäkerhet och uppmanar (ganska krävande) att vi ta bort häck från vägkanten och diken och hålla ner höjden.
 • Alla häck som står i vägkanten är Vägsamfällighetens ansvar och vägsamfälligheten har rättigheter att ta bort de. Samfälligheten bör ge markägare rimlig tid att ordna till sin häck innan man ta vidare åtgärder.
 • I fall en tomtägare motsätter sig till detta kan Vägsamfälligheten gå den juridiska vägen för man har stöd i plan och bygglagen om att en tomtägare ska sköta sin tomt så att det inte skapar olägenhet för andra.
 • Trafikverket uttrycker sig så här: Man ska kunna sköta en häck helt på egen tomt, på båda sidor, då står den ofta rätt så bra. Om man behöver stå på vägbanan eller i diket för att röja din häck står den för nära vägkanten.
Posted on: 2018-01-22, by :